Management & Organising Committee


Shri. Kailash Vijayvargiya
( President, Indore Cycling Association )
Shri. Ramesh Mendola
Shri. Hari Narayan Yadav
Mr. Akash Vijayvargiya
Mr. Mahesh Paliwal
Mr. Ranjeet Singh
Mr. Abdul Razak Patel
Mr. Shibu Varghese
Mr. Anup khandelwal
Mr. Kushal goel