Management & Organising

Committee

Indore cycling association

SHRI. KAILASH VIJAYVARGIYA

President
Indore Cycling Association

SHRI. RAMESH MENDOLA

President
M.P. Olympic Association 

Our commitment to society

SHRI. HARI NARAYAN YADAV

MR. AKASH VIJAYVARGIYA

MR. MAHESH PALIWAL

MR. RANJEET SINGH

MR. ABDUL RAZAK PATEL

MR. SHIBU VARGHESE

MR. ANUP KHANDELWAL

MR. KUSHAL GOEL